SolidX rekryterar konsulter som väntas genera intäkter om 12,1 miljoner kronor

SolidX rekryterar konsulter som väntas genera intäkter om 12,1 miljoner kronor

SolidX meddelar idag att Bolaget har rekryterat två nya konsulter och förlängt sju konsultuppdrag under maj 2022. Samtliga nio konsulter bedöms generera intäkter om cirka 12,1 miljoner kronor, motsvarande en vinst om cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader. Dessutom har Bolaget rekryterat ytterligare 14 nya konsulter som förväntas inleda sina konsultuppdrag under sommaren 2022.

SolidX har under maj månad bibehållit samma rekryteringstakt som tidigare under året. Under maj 2022 har SolidX rekryterat två nya konsulter och förlängt sju konsultuppdrag.

Förutsatt att samtliga konsulter fullföljer sina respektive uppdrag hos kund under ett år framöver, beräknas de nio konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 12,1 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 3,2 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Likt tidigare rekryteringar av nya konsulter återfinns uppdragen hos befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området. De prognostiserade intäkterna tar hänsyn till både semester och potentiell frånvaro och är baserade på att respektive konsult jobbar 10,5 månader om året.

Dessutom kan SolidX meddela att Bolaget har rekryterat ytterligare 14 nya konsulter utöver de ovannämnda. Däremot kommer dessa konsulter inleda sina konsultuppdrag under sommaren 2022 och har inte inkluderats i beräkningarna.

Vi avrundade nyligen vårt räkenskapsår och konstaterade att SolidX hade överträffat alla våra uppsatta målsättningar. Däremot har vi inte nöjt oss – vi har snarare ökat rekryteringstakten. Vi märker att allt fler har fått upp ögonen för SolidX som en attraktiv arbetsgivare och vi ser att vår affärsmodell tilltalar många konsulter. Jag ser fram emot att fortsätta den här positiva trenden.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX

SolidX avrundade räkenskapsåret 2021/2022 med ett rekordbra fjärde kvartal. Dessutom överträffade bolaget samtliga målsättningar och redovisade en omsättning på 64 MSEK under räkenskapsåret, en tillväxt om 100% i jämförelse med året dessförinnan.

I samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén kunde SolidX blicka tillbaka och jämföra resultatet mot vad Affärsvärldens estimerade i sitt huvudscenario. Resultat visade att SolidX överträffade majoriteten av nyckeltalen som inkluderades i Affärsvärldens analys. Främst överträffade SolidX dels tillväxtmålet som uppgick till 100% jämfört med det estimerade 88%, dels vinst per aktie som uppgick till 0,16 kronor i jämförelse med 0,14 kronor.