SolidX AB redogör för nyinkomna affärer under februari 2022

SolidX AB redogör estimerad vinst för nya konsultuppdrag under februari

SolidX meddelar idag den förväntade intäkts- och vinstnivån för de fyra nyanställda konsulterna samt de sex konsulter som fått förlängda uppdrag under februari 2022. Samtliga tio konsulter påbörjade, alternativt förlängde, sina uppdrag och avtalen bedöms generera intäkter om cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar en förväntad vinst om cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader.

Den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätter att gynna tillväxten i SolidX. Rekryteringen av nya konsulter fortgår och SolidX bibehåller en hög tillväxttakt. Under 2022 har SolidX rekryterat totalt 16 nya konsulter, varav fyra rekryterades under februari. Därtill förlängdes uppdragen för sex stycken konsulter under samma period.

Under förutsättning att samtliga konsulter fullföljer sina uppdrag hos kund under 2022, beräknas de tio konsulterna enligt nuvarande avtal generera en intäkt på cirka 15 miljoner kronor, varav nettovinsten beräknas uppgå till cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader. Samtliga avtal för ovannämnda konsulter löper över initialt tolv månader, med option på förlängning med minst tolv månader i taget. Uppdragen för konsulterna återfinns hos flera befintliga kunder för SolidX AB inom IT-området.

Det gläder mig att vi har fått en positiv start på 2022. Vi har inte uteslutande rekryterat nya konsulter, utan även förlängt uppdragen hos flera kunder. Det visar på att vi har kompetenta konsulter som våra kunder är nöjda med. Samtliga konsulter som under året har påbörjat eller förlängt sina konsultuppdrag förväntas generera en total vinst om cirka 11,6 miljoner kronor. Nu fortsätter vi på samma framgångskoncept och ser fram emot vidare tillväxt.”

Filip Alexanderson
Grundare & VD SolidX