Kallelse till årsstämma i SolidX AB

SolidX tecknar avtal med Hemnet AB och rekryterar fem nya konsulter

Aktieägarna i SolidX AB, 556612-0878, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 september 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt genom enbart poströstning med stöd av Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 15 september 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.