SolidX AB ingår aktieöverlåtelseavtal avseende förvärvet av Utvecklarbolaget

SolidX Care ingår direktupphandling med region Halland

SolidX har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Utvecklarbolaget avseende förvärvet av samtliga aktier i Utvecklarbolaget i enlighet med den avsiktsförklaring som kommunicerades genom pressmeddelande den 20 oktober 2023. Tillträde till aktierna i Utvecklarbolaget beräknas ske under vecka 51 2023. Utvecklarbolaget är ett IT- konsultbolag som specialiserar sig på att matcha erfarna och högpresterande utvecklare inom både frontend och backend med olika organisationer och företag. Bolaget grundades 2014 och huvudkontoret ligger i Stockholm. Rörelseintäkterna för verksamhetsåret 2022/2023 uppgick till cirka 52,5 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 5,8 MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal om cirka 11,1 procent.

Köpeskilling

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 35,0 MSEK, fördelat på dels en kontant betalning om 10,0 MSEK och dels aktier i SolidX till ett värde av 25,0 MSEK. Kontantersättningen finansieras med lån på marknadsmässiga villkor. Teckningskursen för vederlagsaktierna uppgår till 5,05 kronor per aktie, vilket motsvarar 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under tio (10) handelsdagar närmast före ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Genom förvärvet av Utvecklarbolaget ökar antalet aktier i Bolaget med 4 950 495 från 31 000 000 till 35 950 495, och aktiekapitalet ökar med cirka 79 846,69 SEK, från 500 000,00 SEK till cirka 579 846,69 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 13,77 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. SolidX bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på SolidX resultat under verksamhetsåret 2023/2024.

Det är med stor glädje vi idag kan meddela att vi har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Utvecklarbolaget. Detta är vårt första företagsförvärv och en betydande milstolpe som kommer att stärka vår position på marknaden genom bredare etablering och en gemensam vision om hur vi tillsammans kan förbättra konsultbranschen. Vårt mål är att förvärvet ska skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, kunder och partners.” – Filip Alexanderson, Koncern-VD SolidX.